คำสั่ง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๘๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด คลิ๊ก –> คำสั่งครูที่ปรึกษา 2566-1 เ …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๘๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 177/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ดาวน์โหลด คลิ๊ก –>คำสั่งโรงเรียน เกษียณราชการ …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 177/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2566 Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 173/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้า เฝ้าระวังภัยยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้เป็นสุข

ดาวน์โหลด คลิ๊ก —> 173-2566 กิจกรรมโรคซึมเศร้า

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดคำสั่ง กด–>คำสั่งวันเฉลิม ร 10 วันเข้ …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 55/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Download Click—> คำสั่ง55-2566 จัดระเบียบโรงเรียนว่า …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 55/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 37/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊ก —> 37-66

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 213/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาลพบุรีประจำปีงบประมาณ 2565

Download click here —>213

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 209 / 2565 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าคณะสีและประกาศแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ครูเวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Download click here —>209