กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 98/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดคำสั่ง —> 98-2567

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 16/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมเลือกตั้ง67

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ ละกิเลส ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

download click —> 6-2567 ทำบุญวันพระ ละกิเลส

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 223/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

Download –> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 223/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ ๒๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

Download Click–>คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม วันลอย …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ ๒๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ ๒๑๖/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

Download click –> คำสั่งวันลอยกระทง 66 (27พ.ย. …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ ๒๑๖/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »