กลุ่มบริหารทั่วไป

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 49/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินเชิงประจักษ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 48/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

48-66 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารราและประมูลร้านค้าเพื่อจำห …

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 48/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Read More »