นายสมยศ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการ 1 คศ.3 0818891721

นายชูชาติ โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

0892385274

ายปรีชา โกมโลทก
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
0904302762

นายชายชาญ คัมภีรทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
0815860980

นายธเนศ ภู่ทองดี
ครูชำนาญการ คศ.2
0890079966

นางเบ็ญจมาศ บัวนวล
ครูชำนาญการ คศ.2
081905158

นางอารีรัก บุญรามณรงค์
ครูชำนาญการ คศ.2
0817591011

นางสกาวรัตน์ หนูสลุง

คอมพิวเตอร์

.

นางสาวขนิษฐา บำรุงลาน
คอมพิวเตอร์
0834369153