ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ดูผลการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

 

 

 

       
 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
       
   
 
 
.นางกาญจนา บุญคง
 
..ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม
 
 
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม

กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายประสิทธิ์ ยอดสลุง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
 
 

นายวันชัย ประดับมุขปฏิบัติราชการ
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายประสิทธิ์ ยอดสลุง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพัฒนานิคม
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 

 

 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5