ประวัติโรงเรียนพัฒนานิคม

 

.....................ที่ตั้งโรงเรียนพัฒนานิคม ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.
................
ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 นับถึงปัจจุบัน

.......................ประวัติความเป็นมา

............................อดีต เมื่อพุทธศักราช 2403 รัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกกฏหมายยกเลิกอาชีพขับสามล้อ
.......................ในกรุงเทพมหานคร (จังหวัดพระนครเดิม) และได้อพยพครอบครัวของกรรมการสามล้อเข้าไปประกอบอาชีพเกษตร
.......................กรรมในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ซึ่งในขณะนั้นอำเภอพัฒนานิคม ยังเป็นป่าน้อยใหญ่และได้จัดสรรคที่ดินให้แก่
.......................กรรมการสามล้อคนละ 25 ไร่ พร้อมกับได้มีคำสั่งให้สร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมแก่บุตรธิดา
.......................กรรมการสามล้อเหล่านั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสรรที่ดินให้สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 72 ไร่ 3 งาน 38.4 ตารางวา
.......................โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3 ) สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาฯ
.......................เริ่มด้วย อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร ทรงปั้นหยา 1 หลัง ยาว 80 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน บ้านพักครู 3 หลัง ซึ่งทำการ
.......................สร้างในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ทำการสอนปีแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 มีนักเรียนจำนวน
.......................7 คน ครู 2 คน และภารโรง 1 คน โดยมี ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในขณะนั้นมี
.......................นายอนันต์ อ่ำพันธ์ เป็นครูใหญ่
..............................ต่อมาในปีพุทธศักราช 2525 กรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม. 4-ม. 6 )
.......................โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิธาน สุวรรณทัต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2525
..............................ปัจจุบันโรงเรียนพัฒนานิคมเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีอาคารเรียนแบบถาวร 2 ชั้น 16 ห้องเรียนจำนวน 2
.......................2 หลัง อาคารเรียนแบบถาวร 3 ชั้น 24 ห้องเรียน 1 หลัง หอประชุม จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน จำนวน 4 ห้องเรียน
.......................หอถังประชา รพช.1 บ้านพักครู 14 หลัง ห้องน้ำ 6 ที่/27 จำนวน 4 หลัง มีบุคลากรทั้งหมด 89 คนแยกเป็นครูปฏิบัติ
.......................การสอน 61 คน บริหาร 4 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน ครูชาวต่างชาติ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน
.......................ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 1,606 คน

.....................พุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียน

..........................นต ถิ ปญ สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

.....................พระประจำโรงเรียน

..........................พระพุทธวชิรมงคล (ประวัติ ได้รับจากกรมสามัญศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2528)

.....................สีประจำโรงเรียน

..........................สีเขียว...................หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอดงาม
..........................สีเหลือง................หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม
..........................เขียว-เหลือง..........หมายถึง โรงเรียนที่มีความเจริญงอกงามสมบูรณ์เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม