กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสงวน   จันทร์พร
ครู คศ.3
นางศรีรัตน์   จันทร์กลิ่น
ครู คศ.3
นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ
ครู คศ.1
นางสาวปัทมา   เหรียญทอง
ครู คศ.1


นายเสน่ห์   คำปัน
ครู คศ.2
นายอมร   หลงศรีภูมิ
ครู คศ.2
นายธนบัตร   วิริยะอุดมเสถียร
ครูผู้ช่วย
นางธิติมา   ชัยชนะคะสุดใจ
ครู คศ.2
นายวีระฉัตร   จำนงถ้อย
ครู คศ.1
นางสาวสิรินาถ   คุ้มครอง
ครูผู้ช่วย