กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

    
นายศรัณภัทร์   กาญจนาคม
ครู คศ.1
นางสกาวรัตน์   หนูสลุง
ครู คศ.2
นางสาวทองสุข   ประเสริฐสุข
ครู คศ.1
นายเกียรติพงศ์    ทองอยู่
ครู คศ.1
นางสาวนันทิดา   พิมพ์สมบูรณ์
ครู คศ.2
นางนวพร   เดือนเที่ยง
ครู คศ.3
นางสาวอรทัย   บุญวาส
ครู ผู้ช่วย
นายพลากร   ลี้สกุล
ครูผู้ช่วย