บุคลากร

นางกาญจนา   บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสิทธิ์   ยอดสลุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวขวัญใจ   แก้วรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน