หน้าหลัก
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา
วิชาสุขศึกษาพละศึกษา
การวาดภาพลายไทยเบื้องต้น


.ลายไทยมีการประดิษฐ์คิดค้นมากมายหลายแบบ ซึ่งในแต่ละแบบต่างก็มีความวิจิตรงดงามแตกต่างกันไป มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้แม่ลายกระจัง เป็นแม่ลายพื้นฐานตัวแรกที่ใช้ฝึกปฏิบัติเขียนลายไทย แม่ลายกระจังแบ่งออกได้หลายชนิดตามลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

กระจังฟันปลา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟันของปลา อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยม เป็นลายที่มีลักษณะต่อเนื่องกันเรียงกันไปทั้งซ้ายและขวา

  กระจังตาอ้อย มีชื่อเรื่องอย่างว่า "บัว" กระจังตาอ้อยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตาของอ้อยและกลีบของดอกบัว รูปทรงอยู่ในรูปสามเหลี่ยม เขียนเป็นเส้นโค้ง มีความอ่อนช้อย เป็นลายติดต่อซ้ายและขวา นิยมใช้ประดับสิ่งของเครื่องใช้บางอย่าง เช่น ชั้นของธรรมาสน์ ฐานพระพุทธรูป เป็นต้น
 

  กระจังใบเทศ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบฝ้ายเทศ มีรูปทรงภายนอกเช่นเดียวกับกระจังตาอ้อย สอดไส้ภายในตัวลาย นิยมใช้ระดับตามขอบลายหน้ากระดาน
 
  กระจังรวนหรือกระจังหู เป็นกระจังที่มีรูปทรงเป็นพุ่มสามเหลี่ยม นิยมใช้เป็นลายประดับตามชอบต่าง ๆ เช่น ขอบประตู หน้าต่าง วิหาร
 
  แม่ลายกนก ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของเปลวไฟ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น ลายกนกมีความหมายว่าลายทอง เป็นแม่ลายของลายไทยที่สำคัญแบบหนึ่งที่ประดิษฐ์เป็นตัวลายรวมกันสามส่วน คือ ตัวเหงา ตัวประกบ ตัวเปลว เมื่อมารวมกันเรียกกว่า "ลายกนกสามตัว"
  นอกจากนี้ลายกนกยังสามารถเขียนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปอีก เช่น กนกเปลว กนกใบเทศ กนกหางโต

                               

สหาย 6/5
Brunei Darussiam
Laos
Malaysia
Myanmar
Fhilipines
Singapore
แหล่งสืบค้น
Thailand
Vietnam