ศิลปะ (Art)


จิตรกรรม ( Painting)เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน  การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ
เป็นงานศิลปะที่มี  2  มิติ เป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้
เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ กัน
            องค์ประกอบสำคัญของงานจิตรกรรม คือ
                1. ผู้สร้างงาน หรือ ผู้วาด เรียกว่า จิตรกรร
                2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ  ผ้า  ผนัง ฯลฯ
                3.  สี  เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน
            งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์  เริ่มตั้งแต่การขีดเขียนบนผนังถ้ำ
บนร่างกาย บนภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดที่ใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน 
การวาดภาพเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียนว่า  จิตรกร
(Painter)  งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ   

1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป
บนพิ้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะ
เป็นเส้นเล็ก หรือเส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียวแต การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจ
มีสีหลาย ๆ  สีก็ได้ การวาดเส้น จัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด 
อย่างน้อย ผู้ฝึกฝนงานศิลปะควรได้มีการฝึผนงานวาดเส้นให้เชี่ยวชาญเสียก่อน ก่อนที่จะ
ไปทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป
      2.  การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่างอื่น
มาระบายให้เกิดเป็นภาพ  การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาด
เส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น
ลักษณะของภาพจิตรกรรม
        งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ
        1. ภาพหุ่นนิ่ง  (Sill life) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ   ที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่
        2. ภาพคนทั่วไป  แบ่งได้  2 ชนิด คือ
                2.1 ภาพคน (Figure) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์  โดยไม่เน้นแสดงความ
                        เหมือนของใบหน้า
                2.2 ภาพคนเหมือน (Potrait) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้า ของคน ๆ ใดคนหนึ่ง
Brunei Darussalam
Kingdom of Cambodia
วิชาคณิตศาสตร์
Republic of Indonesia
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
Malaysia
Republic of the Philippines
วิชาการงานอาชีพ
The Republic of Singapore
แหล่งสืบค้นข้อมูล
The Socialist Republic of Vietnam
Union of Myanmar