คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2564 แนวทางการปฏิบัติตน เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย

Download

SGS Teacher

SGS Teacher บันทึกผลการเรียน/ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนพัฒนานิคม

บันทึกผลการเรียน

SGS Student

SGS For Student ตรวจสอบผลการเรียน online สำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ตรวจสอบผลการเรียน

Google Workspace

Google Workspace ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

Register

Office 365

Office 365 For Education ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม 

Register

คำสั่ง โรงเรียนพัฒนานิคม

Allคำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการคำสั่ง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่ง กลุ่มบริหารทั่วไปคำสั่ง กลุ่มบริหารงบประมาณ

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

02 พ.ย. 2021
Read More

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 134/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

02 พ.ย. 2021
Read More