ขอเชิญชวนคณะครูนักเรียนร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ผลงานเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

โรงเรียนพัฒนานิคมจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม โดยนำกิจกรรมของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์ งานสัปห์ดาวันห้องสมุด และโครงการสืบค้นตนดีของศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทยและการประกอดตัวละครในวรรณคดีด้วยชุดรีไซต์เคิ้ล การประโครงงานวิทยาศาสตร์ และการทดลองวิทยาศาสตร์ คลิกดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม
"นักข่าวชมชนสืบค้นคนดีศรีพัฒนา"เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมการประกวดหนังสั้น (ประเภทรายการทีวี)
สืบค้นคนดีในชุมชนของตนเอง และได้ผู้เข้ารอบ 9 ทีมสุดท้าย ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของศูนย์คุณธรรม คลิกดูภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพัฒนานิคมได้
จัด งานพัฒนานิคม"เปิดบ้านสานฝันวันวิชาการ"
ครั้งที่3 โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรม
ม ากมาย มีการจัด นิทรรศการ การแสดง โครง งาน
วิทยาศาสตร์ คิณตศาสตร์ และการออกร้านค้า และ
นิทรรศกาลจากหน่วยงานราชการ อื่นๆ คลิกดูภาพกิจกรรม
ดา์วน์โหลดเอกสาร
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบสำเร็จ  
นานาวาไรตี้

ค้นข่าวการศึกษามาเล่า
กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 
 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โทร 036-639289 โทรสาร 036-639289
pattananikom.p@chaiyo.com