ขอเชิญชวนคณะครูนักเรียนร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ผลงานเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

โรงเรียนพัฒนานิคม จัีดกิจกรรม ส่งขวัญ...วันอำลา
...บูชาครูให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ ประชุมโรงเรียนพัฒนานิคมโดยมีพระวิทยากรมา
อบรม ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยมีนายสมยศ  แก้วมณี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ คลิกดูรูปกิจกรรม
พระครูภัทรธรรมคุณ ได้เปิดอารเอนกประสงค์รวม
ศรัทรา 52 ปี พัฒนานิคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
โดยมีคณะผู้บริหาร คร นักเรียน แม่ค้าได้ร่วมทำบุญ
เปิด อาคาร เลี้ยงภัตตราหารเพล แด่พระสงฆ์ และ
นักเรียน ร่วมทานอาหารกางวันฟรี คลิกดูภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพัฒนานิคมได้
จัด งานพัฒนานิคม"เปิดบ้านสานฝันวันวิชาการ"
ครั้งที่3 โดยมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรม
ม ากมาย มีการจัด นิทรรศการ การแสดง โครง งาน
วิทยาศาสตร์ คิณตศาสตร์ และการออกร้านค้า และ
นิทรรศกาลจากหน่วยงานราชการ อื่นๆ คลิกดูภาพกิจกรรม
ดา์วน์โหลดเอกสาร
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบสำเร็จ  
นานาวาไรตี้

ค้นข่าวการศึกษามาเล่า
กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 
 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โทร 036-639289 โทรสาร 036-639289
pattananikom.p@chaiyo.com