คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2564 แนวทางการปฏิบัติตน เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย

Download

SGS Teacher

SGS Teacher บันทึกผลการเรียน/ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนพัฒนานิคม

บันทึกผลการเรียน

SGS Student

SGS For Student ตรวจสอบผลการเรียน online สำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ตรวจสอบผลการเรียน

Google Workspace

Google Workspace ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

Register

Office 365

Office 365 For Education ลงทะเบียนใช้งานสำหรับนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม 

Register

คำสั่ง โรงเรียนพัฒนานิคม

Allคำสั่ง กลุ่มบริหารวิชาการคำสั่ง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนคำสั่ง กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่ง กลุ่มบริหารทั่วไปคำสั่ง กลุ่มบริหารงบประมาณ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 100/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (ธันวาคม 2565-กรกฎาคม 2566)

28 พ.ค. 2023
Read More

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 93/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

17 พ.ค. 2023
Read More